Kvalitní vztahová síť

Základním „kamenem“ naší školy je silná vztahová síť, která je postavena na společné důvěře, soudržnosti, partnerství a pospolitosti všech aktérů. Do komunity patřící ke škole řadíme žáky a jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky a v neposlední řadě podporovatele školy.

Z velké části se řídíme heslem:

„Spokojený učitel rovná se spokojené dítě a spokojené dítě rovná se spokojený rodič.”

A samozřejmě to platí i opačně. Veškera nedorozumění, která v průběhu chodu školy vzniknou se řeší v rámci společných setkáních se všemi zúčastněnými aktéry (dítě-rodič- učitel). Spolupráce v trojúhelníku žák – učitel – rodič je pro nás naprosto klíčová. V případech, kdy se vyskytují problémy, máme možnost obrátit se i na podporu zvenčí.

Vnímáme, že kvalitně a srozumitelně nastavené vztahy, které se propojí s posláním školy, jsou správným vzorem pro naše děti a také jedna se součástí bezpečného prostředí. Pokud budou vztahy mezi školou a rodiči partnerské i žáci k sobě budou takto přistupovat: tedy s respektem a s důvěrou.

Vztahy a komunikace

Děti se nejlépe učí spoluprací a diskusí v různověké skupině. Je nejvýše vhodné, aby do tohoto procesu co nejméně zasahovali dospělí. Učitelé zde mají funkci průvodce a podporovatele v daných aktivitách u dětí. Spolupráce v dětské skupině také vede ke kvalitnějšímu zapamatování učiva.  V rámci hodin je pro nás důležitá otevřená komunikace, možnost diskusí, ale také sdílení v rámci skupiny nebo i tříd. To vše bude začleněno do společných projektů a meziročníkové spolupráce. Dětem chceme poskytnout dostatečný časový prostor nejenom pro vznik vztahů v rámci učebních bloků, ale také o přestávkách, v družině nebo zájmových aktivitách, které bude pořádat naše škola. Stavění silných vztahových mostů mezi lidmi vnímáme jako životní nutnost.